Kaj je lokacijska informacija in kaj nam pove?

Če ste v procesu nakupa ali gradnje nepremičnine, se vam lahko pojavi veliko novih izrazov in ostalih vprašanj, povezanih z samim procesom, ena od teh je tudi lokacijska informacija s katero se boste prej ali slej tudi srečali. V tem članku se podrobno posvetimo lokacijski informaciji, saj je slednja pogoj za gradnjo raznih vrst projektov in predstavlja tudi informacije glede vseh potrebnih soglasij pred gradnjo ter vse pogoje, ki jih je treba ob gradnji upoštevati, od junija 2022 dalje pa je lokacijska informacija tudi uradno nadomestila potrdilo o namenski rabi zemljišča in jo boste tako potrebovali tudi ob prodaji parcel in stavb.

Pri tem vam je lahko glede nakupa v veliko pomoč tudi nepremičninska agencija katera vam lahko pomaga pridobiti lokacijsko informacijo in predstaviti različne podatke in informacije katere nam morda niso blizu.

Kaj je lokacijska informacija?

Ker se nanaša na zemljiško parcelo, mora stranka kateri se lokacijska informacija izdaja v zahtevi predložiti številko parcele in pa katastrsko občino kjer parcela leži. Poleg vloge je potrebno tudi vložiti potrdilo plačane upravne takse. Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko stranka poda za več parcel hkrati. Ker gre za podatke iz uradnih evidenc, jo lahko pridobi kdorkoli, za katerokoli parcelno številko ne samo lastniki parcel. 

Ko gre za namen gradnje ali izvajanja del na objektih pa nam lokacijska informacija lahko pove veljavnost prostorskih izvedbenih in planskih aktov na območju določenih parcel. V planskem aktu je tako določena osnovna raba namena – torej če gre za gozdno, kmetijsko, stavbno zemljišče; medtem ko v prostorskem izvedbenem aktu določijo naslednje:

 • Pogoji in merila za izgradnjo infrastrukturnih objektov ter če gre za obveznost, da se priključuje na objekte in omrežje javnih infrastruktur,
 • pogoji in merila ta varovanje kulturne dediščine, varovanje okolja in ohranjanje narave,
 • namenska raba,
 • pogoji in merila za velikost in oblikovanje objektov, 
 • merila in pogoji vzdrževanja objektov, 
 • lega objektov, 
 • oblika in velikost parcele in
 • dopustne dejavnosti glede na namen. 

Pomembni del informacijske lokacije se nanaša še na podatke o varovanju na območju zemljiške parcele ter informacijo o prostorskih ukrepih, v zadnjem delu pa so še podatki glede priprave sprememb prostorskih aktov, ki so že obstoječi in v zvezi s pripravami novih. 

Vsebina informacijske lokacije

Na kratko povedano, je lokacijska informacija torej dokument, ki ga bo potreboval vaš bodoči arhitekt saj se v njej določeni vsi pogoji za gradnjo objekta in je to predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kljub temu, lahko v njej izveste še druge informacije o vaši parceli, predstavljene v zgornjih odstavkih. 

Sem spadajo še sklopi lokacijske informacije in predstavljeni so tisti, ki naj terjajo največ vaše pozornosti:

 • Območja omejitev in varovanj: sem spada minimalni odmik vaše bodoče novogradnje od varovalnih pasov, kar so potoki, ceste, območje varovanja kulturne in naravne dediščine. 
 • Višinski, tlorisni gabarit in tipologija: preprosto se moramo prilagoditi omejitvam, ki pridejo zaradi lokacijske informacije, denimo za maksimalno višino gradnje, gradnjo v določeno obliko in pa možnosti gabaritov.
 • Oblikovanje objekta: prostor, ki obdaja parcelo ima lastnosti, ki jih je potrebno striktno spoštovati. Sem spada tudi naklon, ki ga ima streha ali okenska odprtina in celo barva fasade. 
 • Stopnja izkoriščenosti zemljišča: gre za določanje kvadrature hiše, ki jo boste gradili. Pri tem je potreben izračun faktorja zazidanosti gradbene parcele in predstavlja razmerje med celo površino parcele in zazidano površino hiše. 

Kako priti do lokacijske informacije?

Lokacijsko informacijo naročite na spletni strani eUprave na spodnji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin/lokacijska-informacija.html 

Za to boste morali izpolniti obrazec, ki se nahaja na spletni strani, in še nekaj podatkov. To so parcelna številka, razlog za potrebo po lokacijski informaciji in pred izpolnjenem obrazcem še plačilo takse, ki je trenutno 35€. Vlogo pa lahko oddate elektronsko, po pošti ali osebno. V določenih primerih, v primeru nakupa nepremičnine lahko lokacijsko informacijo pridobi tudi nepremičninska agencija. 

Vedno tudi preverite starost lokacijskih informacij če so do vas posredovane preko lastnikov nepremičnin in v primeru pridobitve slednje od nepremičninskega agenta še preglejte, da je bila izdana za pravi objekt oziroma zemljišče, ter da so akti v lokacijski informaciji še veljavni.

Hana Aškerc

Zadnje objave

 

Kaj je Channel manager? Celovit priročnik za sobodajalce

Blog
V svetu oddajanja počitniških nastanitev je za uspeh bistvenega pomena ostati organiziran in hkrati povečati zasedenost z objavo nastanitev na več različnih rezervacijskih platformah. Upravitelj rezervacijskih kanalov oziroma “channel manager”…
keyboard_arrow_up